Julkaisuja -sarja

Publications No 34 (2018)

ESCIA Pilot Study: The Use of Copyrighted Material for the Purposes of Non-commercial Scientific Research
Jari Muikku, Tiina Kautio, Jukka Liedes & Jukka Kortelainen

ESCIA-pilottitutkimus toteutettiin vuonna 2014-2016 Cuporen ja Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen yhteishankkeena. Pilottitutkimuksen aiheena oli tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttö ei-kaupallisen tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Päätavoitteena oli tutkia eri politiikkatoimenpideskenaarioiden vaikutuksia ja siten testata Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) luonnosteltua ohjeistusta tekijänoikeussääntelyn muutoshankkeiden sekä tekijänoikeuteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointiin (Draft Guidelines on Assessing the Economic, Social and Cultural Impact of Copyright on the Creative Economy (ESCIA)). WIPO julkaisi ohjeistuksen vuonna 2013.

Tässä julkaisussa esitellään pilottitutkimuksen keskeiset havainnot. Lisäksi käsitellään ESCIA-ohjeistusta koskevia huomioita ja suosituksia.

Tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttöä tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tarkasteltiin sekä oikeudenhaltijoiden että tutkijoiden ja tutkimuslaitosten näkökulmasta. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä arvioitiin kahden fokusryhmän keskusteluissa. Tutkijoiden näkökulmasta uusi tekijänoikeudella suojatun aineiston käytön ei-kaupalliseen tieteelliseen tutkimukseen salliva rajoitussäännös katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oikeudenhaltijoiden edustajat taas korostivat lisensointijärjestelmien kehittämisen sekä eri osapuolten välisen vuoropuhelun merkitystä.

Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys toteutti vuonna 2017 hankkeen lisävaiheen WIPO:n ehdotuksen pohjalta, ja julkaisu sisältää kuvauksen tästä työstä.


Publications No 33 (2018)
Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland
Jari Muikku

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2017. Selvityksen on tehnyt Jari Muikku (Digital Media Finland) Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen toimeksiannosta. Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustulovirtoja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan puhtaan tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 8,55 miljardia euroa vuonna 2017.  Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 5,24 miljardia euroa. Tietokonepelien osuus tekijänoikeusalojen rahavirroista arvioitiin 2,4 miljardiksi euroksi.  Muiden tekijänoikeuden ydinalojen suorien tekijänoikeustulojen määrä vuonna 2017 arvioitiin 915,4 miljoonaksi euroksi. Vuonna 2012 arvio oli n. 754,2 miljoonaa euroa.


Publications No 32 (2014)
Economic Contribution of Copyright-based Inustries in Finland 2009-2012
Mikko Grönlund, Veijo Pönni, Timo E. Toivonen and Petteri Sinervo


Tutkimus tekijänoikeudellisten toimialojen kansantaloudellisista vaikutuksista (Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2009 – 2012) on toteutettu Turun yliopiston Brahea-keskuksessa ja sen on tilannut Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tutkimus noudattaa Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn metodologiaa ja määritelmää tekijänoikeudellisista aloista. Vastaavia tutkimuksia on tehty yli 40 muussa maassa. Tutkimus kattaa tiedot tekijänoikeudellisten toimialojen arvonlisäyksestä, työllisyydestä ja kansainvälisestä kaupasta, sekä yhteisvalvontajärjestöjen keräämistä ja tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista.

Tekijänoikeudellisten toimialojen yhteenlaskettu arvonlisäys vuonna 2012 oli 9,1 miljardia euroa, eli 4,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Ne työllistivät 5,1 prosenttia Suomen työllistetystä työvoimasta.

Tekijänoikeuden keskeisten ydinalojen yhteenlaskettu arvonlisäys oli vuonna 2012 7,3 miljardia euroa. Tämä vastaa n. 3,8 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Nämä alat työllistivät yhteensä 102 000 henkeä, mikä vastaa 4,1 prosenttia työllistetystä työvoimasta. Tekijänoikeuden ydinaloja ovat WIPOn määritelmän mukaan toimialat, joiden pääasiallisena toimintana on tuottaa, käyttää tai levittää tekijänoikeudellisesti suojattuja aineistoja. Näihin kuuluvat lehdistö ja kirjallisuus, musiikki, teatteri ja ooppera, elokuva ja video, valokuvaus, visuaaliset taiteet, radio ja televisio, tietokoneohjelmat ja tietokannat sekä mainonta. Selvästi suurimmat alat ovat Suomessa lehdistö ja kirjallisuus sekä tietokoneohjelmat ja tietokannat, joiden yhdessä tuottama arvonlisäys ja myös osuus työvoimasta ovat n. 3,2 prosenttia bruttokansatuotteesta.


Publications No 31 (2014)
Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland. An Evaluation
Tarja Koskinen-Olsson and Jari Muikku

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland - An Evaluation) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2012. Selvitys on jatkoa vuonna 2010 julkaistulle selvitykselle, joka perustui vuoden 2008 lukuihin. Selvityksen ovat tehneet Tarja Koskinen-Olsson (Olsson & Koskinen Consulting) ja Jari Muikku (Digital Media Finland) Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen toimeksiannosta.

Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustulovirtoja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan puhtaan tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 2,9 miljardia euroa vuonna 2012. Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 1,8 miljardia euroa. Tietokonepelien osuus tekijänoikeusalojen rahavirroista arvioitiin 347 miljoonaksi euroksi. Muiden tekijänoikeuden ydinalojen suorien tekijänoikeustulojen määrä arvioitiin 754 miljoonaksi euroksi.


Publications No 30 (2010)
Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland. Evaluation Model
Tarja Koskinen-Olsson, Olsson & Koskinen Consulting

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland - Evaluation Model) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2008. Selvityksen on tehnyt Tarja Koskinen-Olsson (Olsson & Koskinen Consulting) Suomen Tekijänoikeudellisen Yhdistyksen toimeksiannosta.

Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustuloja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan suoran tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 2,02 miljardia euroa vuonna 2008. Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 1,36 miljardia euroa.


Publications No 29 (2010)
Economic Contribution of Copyright-based Industries in Finland 2005–2008
Mikko Grönlund, Veijo Pönni, Timo E. Toivonen, Petteri Sinervo and Antti Paasio

Tutkimus tekijänoikeudellisten toimialojen kansantaloudellisista vaikutuksista (Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2005–2008) on toteutettu Turun yliopiston BID Innovaatiot ja yrityskehitys -yksikössä ja sen on tilannut Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tutkimuksessa on käytetty maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn määritelmää tekijänoikeudellisista aloista. Tutkimus kattaa tiedot tekijänoikeudellisten toimialojen arvonlisäyksestä, työllisyydestä, kansainvälisestä kaupasta, sekä yhteisvalvontajärjestöjen keräämistä ja tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista.

Tekijänoikeudellisten toimialojen yhteenlaskettu arvonlisäys vuonna 2008 oli 8,7 miljardia euroa, eli 4,7 % Suomen bruttokansantuotteesta. Ne työllistivät yhteensä 5,1 % Suomen työllistetystä työvoimasta. Tekijänoikeuden ydinalojen yhteenlaskettu arvonlisäys oli 6,8 miljardia euroa. Tämä vastaa 3,7 % Suomen bruttokansantuotteesta. Tekijänoikeuden ydinaloja ovat WIPOn määritelmän mukaan toimialat, joiden pääasiallisena toimintana on tuottaa, käyttää tai levittää tekijänoikeudellisesti suojattuja aineistoja. 


Julkaisut 1993-2008

Publications No 28 (2008)
Economic Contribution of Copyright-based industries in Finland 2000, 2003, 2004 and 2005.
Lotta Häkkinen and Saara L. Taalas

Publications No 27 (2003) 
Technological Protection of Copyright - Legal Protection Against Circumvention Tools under the EC and US Laws.
Juha Vesala

Julkaisuja Nro 26 (2002) 
Tekijänoikeustieto ja -koulutus Suomessa.
Jaakko Eskola

Publikationer Nr 25 (2002)
Europeiska gemenskapens direktiv om upphovsrätt 1991-2001.

Publications No 24 (2002) 
The Economic Importance of Copyright Industries in Norway. Norwegian Copyright Industries in 1999. Study Report.
Timo Einari Toivonen and Robert G. Picard

Publications No 23 (2001) 
Directives of the European Community on Copyright 1991-2001.

Julkaisuja Nro 22 (2001) 
Euroopan yhteisön tekijänoikeusdirektiivit 1991-2001.

Julkaisuja Nro 21 (2001) 
Tekijänoikeustapaukset ylemmissä oikeusasteissa vuosina 1932-2000.
Kaisa-Reetta Karhu, Jyri Kukkonen, Jukka Liedes ja Tommi Nilsson

Publications No 20 (2000) 
Economic Importance of Copyright Industries in Finland. Finnish Copyright Industries in 1997. Final Report.
Petteri Sinervo

Publications No 19 (1999) 
Copyright Questions in the Digital Environment. Multimedia Perspectives.
Kristiina Harenko

Publications No 18 (1998) 
Index on European Copyright Cases. Cases of the Court of Justice of the European Communities.
Second edition of No 5 (1994) updated by Tom-Erik Hagelberg

Julkaisuja nro 17 (1998) 
Teosten suojaamisessa käytettävät tekniset suojakeinot ja niiden sääntely.
Katariina Rajala

Publications No 16 (1997) 
Directives de la Communauté européenne sur le droit d´auteur.

Publications No 15 (1997) 
Directives of the European Community on Copyright.

Publikationer Nr 14 (1997) 
Europeiska gemenskapens direktiv om upphovsrätt.

Julkaisuja Nro 13 (1997) 
Euroopan yhteisön tekijänoikeusdirektiivit.

Julkaisuja Nro 12 (1996) 
Multimedian tekijänoikeudet kansainvälisen kehityksen valossa.
Kristiina Harenko

Julkaisuja Nro 11 (1996) 
Nordens upphovsrättslagar. Upphovsrättsliga Föreningen i Finland rf Nordiska Ministerrådet.

Julkaisuja Nro 10 (1996) 
Levitysoikeuden raukeaminen. Vaikutukset rinnakkaistuontiin.
Tiina Ryhänen

Julkaisuja Nro 9 (1996)
Multimedian tekijänoikeudet. Perusteita ja arvioita.
Kristiina Harenko

Publications No 8 (1995) 
Digital Radio.
Pekka Gronow

Julkaisuja Nro 7 (1995) 
Digitaalinen radio.
Pekka Gronow

Julkaisuja Nro 6 (1994) 
Musiikki digitaaliajassa. Katsaus digitaalitekniikan vaikutuksista musiikkiin.
Arto Alaspää, Hanna Nuortila, Otto Romanovski, Ahti Vänttinen

Publications No 5 (1994)
Index on European Copyright Cases. Cases of the Court of Justice of the European Communities.
Sanna Haanpää and Jorma Waldén

Julkaisuja Nro 4 (1994) 
Digital Copying. Introduction to Copyright and its Management in an Era of Digital Technology.
Richard Cohen

Julkaisuja Nro 3 (1993) 
Lähioikeudet Euroopassa. Katsaus esittävien taiteilijoiden, äänite- ja elokuvatuottajien sekä yleisradioyhtiöiden 
suojan tasoon 28 Eurooopan maassa.
Kristiina Ruotsalainen

Julkaisuja Nro 2 (1993) 
Audiovisuaalisten teosten oikeudenhaltijoiden korvausoikeudet Ranskassa.
Marjut Salokannel

Julkaisuja Nro 1 (1993)
Tekijänoikeus digitaalisessa maailmassa. Raportti WIPO:n symposiumista “The Impact of Digital Technology on Copyright Neighboring Rights”.
Kristiina Harenko