Julkaisut

Yhdistyksen/Instituutin Julkaisuja -sarjan ensimmäinen julkaisu ilmestyi vuonna 1993. 

Verkkojulkaisuina toimitettaville tutkimuksille ja artikkeleille perustettiin oma julkaisusarjansa Tutkimus- ja artikkelisarja vuonna 2012.


Julkaisuja -sarja


ESCIA Pilot Study: The Use of Copyrighted Material for the Purposes of Non-commercial Scientific Research

Jari Muikku, Tiina Kautio, Jukka Liedes & Jukka Kortelainen

Julkaisuja / Publications No 34 (2018) 

ISSN 1237-5071 

ISBN 978-952-9855-34-6 

Jari Muikku, Tiina Kautio, Jukka Liedes & Jukka Kortelainen: ESCIA Pilot Study: The Use of Copyrighted Material for the Purposes of Non-commercial Scientific Research

ESCIA-pilottitutkimus toteutettiin vuonna 2014-2016 Cuporen ja Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen yhteishankkeena. Pilottitutkimuksen aiheena oli tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttö ei-kaupallisen tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Päätavoitteena oli tutkia eri politiikkatoimenpideskenaarioiden vaikutuksia ja siten testata Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) luonnosteltua ohjeistusta tekijänoikeussääntelyn muutoshankkeiden sekä tekijänoikeuteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointiin (Draft Guidelines on Assessing the Economic, Social and Cultural Impact of Copyright on the Creative Economy (ESCIA)). WIPO julkaisi ohjeistuksen vuonna 2013.

Tässä julkaisussa esitellään pilottitutkimuksen keskeiset havainnot. Lisäksi käsitellään ESCIA-ohjeistusta koskevia huomioita ja suosituksia.

Tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttöä tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tarkasteltiin sekä oikeudenhaltijoiden että tutkijoiden ja tutkimuslaitosten näkökulmasta. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä arvioitiin kahden fokusryhmän keskusteluissa. Tutkijoiden näkökulmasta uusi tekijänoikeudella suojatun aineiston käytön ei-kaupalliseen tieteelliseen tutkimukseen salliva rajoitussäännös katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oikeudenhaltijoiden edustajat taas korostivat lisensointijärjestelmien kehittämisen sekä eri osapuolten välisen vuoropuhelun merkitystä.

Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys toteutti vuonna 2017 hankkeen lisävaiheen WIPO:n ehdotuksen pohjalta, ja julkaisu sisältää kuvauksen tästä työstä.


Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland – An Evaluation

Jari Muikku

Publications No 33 (2018)

ISSN 1237-5071 

ISBN 978-952-9855-32-2 

ISBN 978-952-9855-33-9 (PDF)

Jari Muikku: Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland: An Evaluation

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2017. Selvityksen on tehnyt Jari Muikku (Digital Media Finland) Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen toimeksiannosta. Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustulovirtoja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan puhtaan tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 8,55 miljardia euroa vuonna 2017.  Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 5,24 miljardia euroa. Tietokonepelien osuus tekijänoikeusalojen rahavirroista arvioitiin 2,4 miljardiksi euroksi.  Muiden tekijänoikeuden ydinalojen suorien tekijänoikeustulojen määrä vuonna 2017 arvioitiin 915,4 miljoonaksi euroksi. Vuonna 2012 arvio oli n. 754,2 miljoonaa euroa.


Economic Contribution of Copyright-based Industries in Finland 2009–2012

Mikko Grönlund, Veijo Pönni, Timo E. Toivonen & Petteri Sinervo

Publications No 32 (2014)

ISSN 1237-5071 

ISBN 978-952-9855-31-5 

Mikko Grönlund, Veijo Pönni, Timo E. Toivonen and Petteri Sinervo: Economic Contribution of Copyright-based Industries in Finland 2009-2012

Tutkimus tekijänoikeudellisten toimialojen kansantaloudellisista vaikutuksista (Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2009 – 2012) on toteutettu Turun yliopiston Brahea-keskuksessa ja sen on tilannut Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tutkimus noudattaa Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn metodologiaa ja määritelmää tekijänoikeudellisista aloista. Vastaavia tutkimuksia on tehty yli 40 muussa maassa. Tutkimus kattaa tiedot tekijänoikeudellisten toimialojen arvonlisäyksestä, työllisyydestä ja kansainvälisestä kaupasta, sekä yhteisvalvontajärjestöjen keräämistä ja tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista.

Tekijänoikeudellisten toimialojen yhteenlaskettu arvonlisäys vuonna 2012 oli 9,1 miljardia euroa, eli 4,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Ne työllistivät 5,1 prosenttia Suomen työllistetystä työvoimasta.

Tekijänoikeuden keskeisten ydinalojen yhteenlaskettu arvonlisäys oli vuonna 2012 7,3 miljardia euroa. Tämä vastaa n. 3,8 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Nämä alat työllistivät yhteensä 102 000 henkeä, mikä vastaa 4,1 prosenttia työllistetystä työvoimasta. Tekijänoikeuden ydinaloja ovat WIPOn määritelmän mukaan toimialat, joiden pääasiallisena toimintana on tuottaa, käyttää tai levittää tekijänoikeudellisesti suojattuja aineistoja. Näihin kuuluvat lehdistö ja kirjallisuus, musiikki, teatteri ja ooppera, elokuva ja video, valokuvaus, visuaaliset taiteet, radio ja televisio, tietokoneohjelmat ja tietokannat sekä mainonta. Selvästi suurimmat alat ovat Suomessa lehdistö ja kirjallisuus sekä tietokoneohjelmat ja tietokannat, joiden yhdessä tuottama arvonlisäys ja myös osuus työvoimasta ovat n. 3,2 prosenttia bruttokansatuotteesta.


Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland – An Evaluation

Tarja Koskinen-Olsson & Jari Muikku

Publications No 31 (2014)

ISSN 1237-5071 

ISBN 978-952-9855-30-8

Tarja Koskinen-Olsson & Jari Muikku: Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland: An Evaluation

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland - An Evaluation) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2012. Selvitys on jatkoa vuonna 2010 julkaistulle selvitykselle, joka perustui vuoden 2008 lukuihin. Selvityksen ovat tehneet Tarja Koskinen-Olsson (Olsson & Koskinen Consulting) ja Jari Muikku (Digital Media Finland) Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen toimeksiannosta.

Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustulovirtoja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan puhtaan tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 2,9 miljardia euroa vuonna 2012. Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 1,8 miljardia euroa. Tietokonepelien osuus tekijänoikeusalojen rahavirroista arvioitiin 347 miljoonaksi euroksi. Muiden tekijänoikeuden ydinalojen suorien tekijänoikeustulojen määrä arvioitiin 754 miljoonaksi euroksi.


Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland – Evaluation Model

Tarja Koskinen-Olsson, Olsson & Koskinen Consulting

Publications No 30 (2010)

ISSN 1237-5071 

ISBN 978-952-9855-29-2

Tarja Koskinen-Olsson, Olsson & Koskinen Consulting: Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland. Evaluation Model

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland - Evaluation Model) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2008. Selvityksen on tehnyt Tarja Koskinen-Olsson (Olsson & Koskinen Consulting) Suomen Tekijänoikeudellisen Yhdistyksen toimeksiannosta.

Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustuloja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan suoran tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 2,02 miljardia euroa vuonna 2008. Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 1,36 miljardia euroa.


Economic Contribution of Copyright-based Industries in Finland 2005–2008

Mikko Grönlund, Veijo Pönni, Timo E. Toivonen, Petteri Sinervo & Antti Paasio

Publications No 29 (2010)

ISSN 1237-5071 

ISBN 978-952-9855-28-5

Mikko Grönlund, Veijo Pönni, Timo E. Toivonen, Petteri Sinervo & Antti Paasio: Economic Contribution of Copyright-based Industries in Finland 2005–2008

Tutkimus tekijänoikeudellisten toimialojen kansantaloudellisista vaikutuksista (Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2005–2008) on toteutettu Turun yliopiston BID Innovaatiot ja yrityskehitys -yksikössä ja sen on tilannut Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tutkimuksessa on käytetty maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn määritelmää tekijänoikeudellisista aloista. Tutkimus kattaa tiedot tekijänoikeudellisten toimialojen arvonlisäyksestä, työllisyydestä, kansainvälisestä kaupasta, sekä yhteisvalvontajärjestöjen keräämistä ja tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista.

Tekijänoikeudellisten toimialojen yhteenlaskettu arvonlisäys vuonna 2008 oli 8,7 miljardia euroa, eli 4,7 % Suomen bruttokansantuotteesta. Ne työllistivät yhteensä 5,1 % Suomen työllistetystä työvoimasta. Tekijänoikeuden ydinalojen yhteenlaskettu arvonlisäys oli 6,8 miljardia euroa. Tämä vastaa 3,7 % Suomen bruttokansantuotteesta. Tekijänoikeuden ydinaloja ovat WIPOn määritelmän mukaan toimialat, joiden pääasiallisena toimintana on tuottaa, käyttää tai levittää tekijänoikeudellisesti suojattuja aineistoja. 


Tutkimus- ja artikkelisarja


Menetelmävertailu ”Keeping Count of Culture, Creativity and Copyright” esittelee kolme lähestymistapaa kulttuuri-, luovien tai tekijänoikeudellisten toimialojen taloudellisten vaikutusten arviointiin. Vertailtavina ovat Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeudellisten toimialojen näkökulma, Iso-Britannian kulttuuri-, media- ja urheiluministeriön (Department for Culture, Media and Sport, DCMS) luovien toimialojen lähestymistapa sekä Suomessa kehitetty kulttuurisatelliitti ja siinä sovellettu kulttuurialojen määritelmä. Artikkeli käsittelee eri menetelmien eroavaisuuksia ja haasteita tulevaisuuden arviointimenetelmien kehittämistyöhön.


Extended Collective Licensing – A solution for facilitating licensing of works through Europeana, including orphans?⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Anna Vuopala

FCS Articles and Studies No 2 – January 2013

ISSN 1799-8166

Anna Vuopala: Extended Collective Licensing – A solution for facilitating licensing of works through Europeana, including orphans?

Sopimuslisenssijärjestelmä (Extended Collective Licence, ECL) on pohjoismaissa kehitetty oikeudellinen menetelmä suojatun aineiston massakäyttötilanteiden lisensiointiin. Artikkelissa tarkastellaan sopimuslisenssijärjestelmää uudessa digitaalisessa ympäristössä ja sitä miten se soveltuisi tekijänoikeudella suojatun aineiston massadigitointiin ja saataviin saattamiseen EU:n laajuisesti eurooppalaisen kulttuuriperinnön saataviin saattamista varten EUROPEANA-portaalin välityksellä. Artikkelissa käsitellään lisäksi järjestelmän soveltuvuutta ns. orpoteoksiin, eli teoksiin, joiden tekijöitä ei tunneta tai voida tavoittaa. 


The Capital Value of Copyright Assets in Finland⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Petteri Sinervo & Timo E. Toivonen

FCS Articles and Studies No 1 – June 2012

ISSN 1799-8166

Petteri Sinervo & Timo E. Toivonen: The Capital Value of Copyright Assets in Finland

Tutkimus ”The Capital Value of Copyright Assets in Finland” liittyy laajempaan tekijänoikeusjärjestelmän arviointihankkeen kokonaisuuteen, joka on käynnissä Cuporessa. Sen tarkoitus on identifioida ja lyhyesti kuvailla mahdollisia menetelmiä tekijänoikeusomaisuuden pääoma-arvon määrittämiseksi sekä soveltaa näistä käyttökelpoisinta menetelmää arvion muodostamiseksi Suomen tekijänoikeusomaisuuden pääoma-arvosta. Pilottitutkimuksessa keskitytään aktiivisessa käytössä olevaan repertuaariin ja siinä esitetään arvio tekijänoikeusomaisuuden pääoma-arvosta yrityksille. Tutkimuksen ovat julkaisseet sekä Cupore että yhdistys.


Julkaisut 1993-2008


Economic Contribution of Copyright-based industries in Finland 2000, 2003, 2004 and 2005

Lotta Häkkinen & Saara L. Taalas

Publications No 28 (2008) ISSN 1237-5071, ISBN 978-952-9855-26-1


Technological Protection of Copyright - Legal Protection Against Circumvention Tools under the EC and US Laws

Juha Vesala

Publications No 27 (2003) ISSN 1237-5071, 952-9855-27-3


Tekijänoikeustieto ja -koulutus Suomessa

Jaakko Eskola

Julkaisuja Nro 26 (2002) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-25-7


Europeiska gemenskapens direktiv om upphovsrätt 1991-2001

Publikationer Nr 25 (2002) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-24-9


The Economic Importance of Copyright Industries in Norway. Norwegian Copyright Industries in 1999. Study Report

Timo Einari Toivonen & Robert G. Picard

Publications No 24 (2002) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-23-0


Directives of the European Community on Copyright 1991-2001

Publications No 23 (2001) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-22-2


Euroopan yhteisön tekijänoikeusdirektiivit 1991-2001

Julkaisuja Nro 22 (2001) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-21-4


Tekijänoikeustapaukset ylemmissä oikeusasteissa vuosina 1932-2000

Kaisa-Reetta Karhu, Jyri Kukkonen, Jukka Liedes & Tommi Nilsson

Julkaisuja Nro 21 (2001) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-20-6


Economic Importance of Copyright Industries in Finland. Finnish Copyright Industries in 1997. Final Report

Petteri Sinervo

Publications No 20 (2000) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-19-2


Copyright Questions in the Digital Environment. Multimedia Perspectives

Kristiina Harenko

Publications No 19 (1999) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-18-4


Index on European Copyright Cases. Cases of the Court of Justice of the European Communities

Second edition of No 5 (1994) updated by Tom-Erik Hagelberg

Publications No 18 (1998) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-17-6


Teosten suojaamisessa käytettävät tekniset suojakeinot ja niiden sääntely

Katariina Rajala

Julkaisuja nro 17 (1998) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-16-8


Directives de la Communauté européenne sur le droit d´auteur

Publications No 16 (1997) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-15-X


Directives of the European Community on Copyright

Publications No 15 (1997) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-14-1


Europeiska gemenskapens direktiv om upphovsrätt

Publikationer Nr 14 (1997) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-13-3


Euroopan yhteisön tekijänoikeusdirektiivit

Julkaisuja Nro 13 (1997) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-12-5


Multimedian tekijänoikeudet kansainvälisen kehityksen valossa

Kristiina Harenko

Julkaisuja Nro 12 (1996) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-08-7


Nordens upphovsrättslagar

Upphovsrättsliga Föreningen i Finland rf. & Nordiska Ministerrådet

Julkaisuja Nro 11 (1996) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-10-9


Levitysoikeuden raukeaminen. Vaikutukset rinnakkaistuontiin

Tiina Ryhänen

Julkaisuja Nro 10 (1996) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-09-5

 
Multimedian tekijänoikeudet. Perusteita ja arvioita

Kristiina Harenko

Julkaisuja Nro 9 (1996) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-08-7


Digital Radio

Pekka Gronow

Publications No 8 (1995) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-07-9


Digitaalinen radio

Pekka Gronow

Julkaisuja Nro 7 (1995) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-06-0


Musiikki digitaaliajassa. Katsaus digitaalitekniikan vaikutuksista musiikkiin

Arto Alaspää, Hanna Nuortila, Otto Romanovski, Ahti Vänttinen

Julkaisuja Nro 6 (1994) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-05-2


Index on European Copyright Cases. Cases of the Court of Justice of the European Communities

Sanna Haanpää & Jorma Waldén

Publications No 5 (1994) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-04-4


Digital Copying. Introduction to Copyright and its Management in an Era of Digital Technology

Richard Cohen

Julkaisuja Nro 4 (1994) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-03-6


Lähioikeudet Euroopassa. Katsaus esittävien taiteilijoiden, äänite- ja elokuvatuottajien sekä yleisradioyhtiöiden suojan tasoon 28 Euroopan maassa

Kristiina Ruotsalainen

Julkaisuja Nro 3 (1993) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-02-8


Audiovisuaalisten teosten oikeudenhaltijoiden korvausoikeudet Ranskassa

Marjut Salokannel

Julkaisuja Nro 2 (1993) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-01-X


Tekijänoikeus digitaalisessa maailmassa. Raportti WIPO:n symposiumista “The Impact of Digital Technology on Copyright Neighboring Rights”

Kristiina Harenko

Julkaisuja Nro 1 (1993) ISSN 1237-5071, ISBN 952-9855-00-1