Julkaisut

Yhdistyksen/Instituutin Julkaisuja -sarjan ensimmäinen julkaisu ilmestyi vuonna 1993. 


Publications No 34 (2018)
ESCIA PILOT STUDY. The Use of Copyrighted Material for the Purposes of Non-commercial Scientific Research.
Jari Muikku, Tiina Kautio, Jukka Liedes and Jukka Kortelainen

ESCIA-pilottitutkimus toteutettiin vuonna 2014-2016 Cuporen ja Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen yhteishankkeena. Pilottitutkimuksen aiheena oli tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttö ei-kaupallisen tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Päätavoitteena oli tutkia eri politiikkatoimenpideskenaarioiden vaikutuksia ja siten testata Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) luonnosteltua ohjeistusta tekijänoikeussääntelyn muutoshankkeiden sekä tekijänoikeuteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointiin (Draft Guidelines on Assessing the Economic, Social and Cultural Impact of Copyright on the Creative Economy (ESCIA)). WIPO julkaisi ohjeistuksen vuonna 2013.

Tässä julkaisussa esitellään pilottitutkimuksen keskeiset havainnot. Lisäksi käsitellään ESCIA-ohjeistusta koskevia huomioita ja suosituksia.

Tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttöä tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tarkasteltiin sekä oikeudenhaltijoiden että tutkijoiden ja tutkimuslaitosten näkökulmasta. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä arvioitiin kahden fokusryhmän keskusteluissa. Tutkijoiden näkökulmasta uusi tekijänoikeudella suojatun aineiston käytön ei-kaupalliseen tieteelliseen tutkimukseen salliva rajoitussäännös katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oikeudenhaltijoiden edustajat taas korostivat lisensointijärjestelmien kehittämisen sekä eri osapuolten välisen vuoropuhelun merkitystä.

Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys toteutti vuonna 2017 hankkeen lisävaiheen WIPO:n ehdotuksen pohjalta, ja julkaisu sisältää kuvauksen tästä työstä.


Publications No 33 (2018)
Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland.
Jari Muikku.

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2017. Selvityksen on tehnyt Jari Muikku (Digital Media Finland) Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen toimeksiannosta. Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustulovirtoja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan puhtaan tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 8,55 miljardia euroa vuonna 2017.  Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 5,24 miljardia euroa. Tietokonepelien osuus tekijänoikeusalojen rahavirroista arvioitiin 2,4 miljardiksi euroksi.  Muiden tekijänoikeuden ydinalojen suorien tekijänoikeustulojen määrä vuonna 2017 arvioitiin 915,4 miljoonaksi euroksi. Vuonna 2012 arvio oli n. 754,2 miljoonaa euroa.


Publications No 32 (2014)
Economic Contribution of Copyright-based Inustries in Finland 2009-2012.
Mikko Grönlund, Veijo Pönni, Timo E. Toivonen and Petteri Sinervo.


Tutkimus tekijänoikeudellisten toimialojen kansantaloudellisista vaikutuksista (Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2009 – 2012) on toteutettu Turun yliopiston Brahea-keskuksessa ja sen on tilannut Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tutkimus noudattaa Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn metodologiaa ja määritelmää tekijänoikeudellisista aloista. Vastaavia tutkimuksia on tehty yli 40 muussa maassa. Tutkimus kattaa tiedot tekijänoikeudellisten toimialojen arvonlisäyksestä, työllisyydestä ja kansainvälisestä kaupasta, sekä yhteisvalvontajärjestöjen keräämistä ja tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista.

Tekijänoikeudellisten toimialojen yhteenlaskettu arvonlisäys vuonna 2012 oli 9,1 miljardia euroa, eli 4,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Ne työllistivät 5,1 prosenttia Suomen työllistetystä työvoimasta.

Tekijänoikeuden keskeisten ydinalojen yhteenlaskettu arvonlisäys oli vuonna 2012 7,3 miljardia euroa. Tämä vastaa n. 3,8 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Nämä alat työllistivät yhteensä 102 000 henkeä, mikä vastaa 4,1 prosenttia työllistetystä työvoimasta. Tekijänoikeuden ydinaloja ovat WIPOn määritelmän mukaan toimialat, joiden pääasiallisena toimintana on tuottaa, käyttää tai levittää tekijänoikeudellisesti suojattuja aineistoja. Näihin kuuluvat lehdistö ja kirjallisuus, musiikki, teatteri ja ooppera, elokuva ja video, valokuvaus, visuaaliset taiteet, radio ja televisio, tietokoneohjelmat ja tietokannat sekä mainonta. Selvästi suurimmat alat ovat Suomessa lehdistö ja kirjallisuus sekä tietokoneohjelmat ja tietokannat, joiden yhdessä tuottama arvonlisäys ja myös osuus työvoimasta ovat n. 3,2 prosenttia bruttokansatuotteesta.

Publications No 31 (2014)
Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland. An Evaluation.
Tarja Koskinen-Olsson and Jari Muikku

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland - An Evaluation) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2012. Selvitys on jatkoa vuonna 2010 julkaistulle selvitykselle, joka perustui vuoden 2008 lukuihin. Selvityksen ovat tehneet Tarja Koskinen-Olsson (Olsson & Koskinen Consulting) ja Jari Muikku (Digital Media Finland) Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen toimeksiannosta.

Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustulovirtoja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan puhtaan tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 2,9 miljardia euroa vuonna 2012. Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 1,8 miljardia euroa. Tietokonepelien osuus tekijänoikeusalojen rahavirroista arvioitiin 347 miljoonaksi euroksi. Muiden tekijänoikeuden ydinalojen suorien tekijänoikeustulojen määrä arvioitiin 754 miljoonaksi euroksi.

Publications No 30 (2010)
Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland. Evaluation Model.
Tarja Koskinen-Olsson, Olsson & Koskinen Consulting

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä (Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland - Evaluation Model) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2008. Selvityksen on tehnyt Tarja Koskinen-Olsson (Olsson & Koskinen Consulting) Suomen Tekijänoikeudellisen Yhdistyksen toimeksiannosta.

Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustuloja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan suoran tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 2,02 miljardia euroa vuonna 2008. Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 1,36 miljardia euroa.

Publications No 29 (2010)
Economic Contribution of Copyright-based Industries in Finland 2005–2008.
Mikko Grönlund, Veijo Pönni, Timo E. Toivonen, Petteri Sinervo and Antti Paasio

Tutkimus tekijänoikeudellisten toimialojen kansantaloudellisista vaikutuksista (Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2005–2008) on toteutettu Turun yliopiston BID Innovaatiot ja yrityskehitys -yksikössä ja sen on tilannut Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tutkimuksessa on käytetty maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn määritelmää tekijänoikeudellisista aloista. Tutkimus kattaa tiedot tekijänoikeudellisten toimialojen arvonlisäyksestä, työllisyydestä, kansainvälisestä kaupasta, sekä yhteisvalvontajärjestöjen keräämistä ja tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista.

Tekijänoikeudellisten toimialojen yhteenlaskettu arvonlisäys vuonna 2008 oli 8,7 miljardia euroa, eli 4,7 % Suomen bruttokansantuotteesta. Ne työllistivät yhteensä 5,1 % Suomen työllistetystä työvoimasta. Tekijänoikeuden ydinalojen yhteenlaskettu arvonlisäys oli 6,8 miljardia euroa. Tämä vastaa 3,7 % Suomen bruttokansantuotteesta. Tekijänoikeuden ydinaloja ovat WIPOn määritelmän mukaan toimialat, joiden pääasiallisena toimintana on tuottaa, käyttää tai levittää tekijänoikeudellisesti suojattuja aineistoja.