Säännöt

1 § Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys, ruotsiksi käännettynä Upphovsrättsliga Föreningen i Finland, nimisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää tekijänoikeudellisen lainsäädännön ja tekijänoikeuden suojelemista koskevien kansainvälisten sopimusten kehittämistä. Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toiminnassaan pyrkimään ottamaan yhteyksiä vastaavanlaisiin muissa maissa toimiviin järjestöihin samoin kuin alan kansainvälisiin yhteenliittymiin sekä järjestämään kokouksia ja harjoittamaan julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki

2 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa Suomen kansalaisia, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi.

Kannattajajäseniksi voidaan samalla tavoin hyväksyä yhdistyksen toimintaa kannattamaan halukkaita rekisteröityjä yhdistyksiä ja yhtiöitä sekä muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Varsinaisessa kokouksessa voidaan yhdistyksen jäsen kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi.

3 § Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen suoritettavien jäsenmaksujen suuruudet määrätään yhdistyksen syyskokouksessa.

Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei kanneta jäsenmaksua.

4 § Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun ja syyskokous syys-marraskuun aikana, paikassa ja aikana, jonka hallitus määrää.

Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää yhdistyslain määräysten mukaisesti.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali;
2) kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali;
3) hallituksen toimintakertomus;
4) tilintarkastuskertomus ja kysymys vastuuvapauden myöntämisestä; ja
5) kysymykset, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen on hallituksen välityksellä alistanut kokouksen harkittaviksi.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali:
2) kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali:
3) hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajain ja varatilintarkastajain vaali;
4) seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden määrääminen; ja
5) kysymykset, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen on hallituksen välityksellä alistanut kokouksen harkittaviksi.

5 § Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus henkilökohtaisesti läsnä olevilla varsinaisilla jäsenillä sekä kunniajäsenillä.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä, jollei kukaan vaadi äänestystä suljetuin lipuin.

Äänten jakaantuessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

6 § Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta postitse jäsenille lähetetyillä kirjeillä. Muut tiedonannot saatetaan samalla tavoin jäsenten tietoon.

7 § Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioiden hoitaminen. Erityisesti tulee hallituksen seurata Suomen sekä muiden maiden lainsäädännön kehitystä tekijänoikeuden alalla ja tarvittaessa järjestää yhdistyksen kokouksia sellaisten kysymysten käsittelemistä varten.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään 8 ja enintään 12 jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa. Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan syyskokouksessa.

Hallituksen toimintaa ja tilejä tarkastamaan valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa rahastonhoitajan ja sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa muillekin oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen.

8 § Sihteeri pitää yhdistyksen kokouksissa pöytäkirjaa, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta sekä valmistaa hallitukselle 7 § 1 momentissa mainitut asiat.

Rahastonhoitaja huolehtii hallituksen määräämällä tavalla yhdistyksen taloudesta. Tilit päätetään kalenterivuosittain.

9 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ei ole pätevä, elleivät kaikki läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet ole siitä yhdessä kokouksessa yksimielisiä tai päätös ole tehty kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat annettava yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti tarkoitukseen, joka on yhdistyksen tarkoitusperien mukainen.