Hankkeet

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimetodologiahanke


Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa vuosina 2009-2016 toteutetussa hankkeessa muodostettiin metodologia kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien toimivuuden systemaattiseen arviointiin. Hankkeessa muodostettu joukko arviointimenetelmiä auttaa kehittämään tekijänoikeuslainsäädäntöä ja -politiikkaa eri maissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen toteutuskieli oli englanti.

Metodologiaan kuuluu joukko valikoituja arviointiteemoja ja indikaattoreita, joiden avulla voidaan muodostaa kokonaiskäsitys tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudesta. Arviointikehikko on jaettu kolmeen pilariin, jotka voidaan implementoida yksi kerrallaan, peräkkäisinä vaiheina tai keskittyen vain tiettyihin kiinnostuksen kohteena oleviin teemoihin:

Pilari 1. Tekijänoikeusjärjestelmän toimintaympäristön kuvaus
Pilari 2. Tekijänoikeusjärjestelmän eri elementtien kuvaus ja toimivuuden arviointi
Pilari 3. Tekijänoikeusjärjestelmän tasapainoisen toiminnan tarkastelu.

Jokainen pilari sisältää oman arviointimenetelmien kokonaisuutensa.

Metodologiakehikon pilottivaihe toteutettiin Suomessa vuosina 2013-2015.

Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys osallistui hankkeeseen tarjoamalla sille keskustelufoorumin sekä suunnittelemalla ja tuottamalla siitä osia.

Lisätietoa: 

https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/aikaisemmat-hankkeet/tekijanoikeusjarjestelman-toimivuuden-arviointimetodologiahanke⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Suuntaviivat tekijänoikeussääntelyn taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arviointiin (ESCIA)


Pilottihankkeen toteuttaminen Suomessa


Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) on määritetty suuntaviivat tekijänoikeussääntelyn muutoshankkeiden sekä tekijänoikeuteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Ohjeistus on julkaistu käsikirjaluonnoksessa WIPO Draft Guidelines on Assessing the Economic, Social and Cultural Impact of Copyright on the Creative Economy (ESCIA).

ESCIA-kehikkoa testattiin ja pilotoitiin WIPO:n sihteeristön pyynnöstä Suomessa vuosina 2014-2016. Pilottitutkimuksen teemana oli tieteelliseen tutkimukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset ja se toteutettiin Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteishankkeena.

ESCIA-suuntaviivat nivoutuvat monilta osin yhteen Suomessa kehitetyn tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointikehikon kanssa. Erona Suomessa kehitettyyn metodologiaan, ESCIA:n tarkoituksena on tutkia yksittäisten esimerkiksi suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia.


Lisätietoa: http://www.wipo.int/copyright/en/performance/